Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 7. april 2018

7 april 2018 - Natten da ingen kan jobbe/de siste 120 årene før Jesu gjenkomst - er de oppfylt?

Jeg har snakket mye om Endetiden inne her på Toreblogg - og plasser (Dagen, ulike Blogger etc) hvor jeg får rom til å skrive. Grunnen til at jeg skriver om Guds rike - og dens nære tilsynekomst - er fordi det usynlige riket er virkelig. Og tiden er meget nær! 

Som kristen er jeg ikke perfekt - eller fullkommen - og du vil skjønne at jeg er en mann som gjør feil. Den biten av å bli fullkommen - blir man når man blir herliggjort. Men Jesus i meg - i denne onde verden - gjør meg fullkommen innenfor en Hellig Gud - så lenge jeg holder meg innen forsoningen og Nådens grenser. Gud ser ikke lengre den ufullkomne meg - men den Fullkomne Jesus!

Hvor nærme er vi Natten - da ingen kan arbeide?
Så hvor langt har vi kommet til natten? - Jesus sa:


"Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide." Joh. 9:4.

Hvem natt prater Jesus om? For meg må det være dette bibelverset han tenker på:


"Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det!  – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene...........
For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes." Matt. 24:15-16, 21-22.

(Ødeleggende styggedom forklares mer inngående i denne serien om Pergamons alter - Del 1 - Del 2 - Del 3 - Del 4 og Del 5)

Noahs slekt: Først ante de ingen fare - så kom ulykken brått over de!
De siste 3,5 årene før Jesus kommer igjen - er natten Jesus prater om. Og den natten er vi veldig, veldig nær. 

Men fordi vi ikke ser hva som skjer rundt neste sving - så slapper vi av, nyter livet - og tenker aldri på at det vil skje noe katastrofalt: 

Tross alt - ytre sett går Norge AS så det suser, mer nye bygg, mer mat, mer lønn, mer klær, mer av alt - og vi har blitt lik Noahs slekte (Lukas 17:26-27) - som kun var opptatt av det som var her nede (kjøpte og solgte, spiste, bygget, drakk, giftet seg og skilte seg) - og ga aldri rom for de evige verdiene. Når da vreden traff Noahs slektsledd - var det en såpass stor overraskelse og sjokk - fordi de eide ikke evnen til å se det - enda de fikk mange advarsler! I den ikke kanoniserte boken Ashers bok, står det en nøyere beskrivelse av hva som skjedde når regnet falt - og de skjønte at dette ikke var noe vanlig regn (det meste vannet kom opp fra skjulte kilder under jorden, 1 Mos. 7:11):


"Og alle menneskenes barn som var latt tilbake på jorden, ble utmattet av ondskapen på grunn av regnet, for vannet falt mer voldsomt på jorden, og dyrene og villdyrene var fortsatt rundt arken.

Menneskebarna samlet seg sammen, omkring syv hundre tusen menn og kvinner, og de kom til Noah i arken.

Og de ropte til Noa og sa: Åpne for oss så vi kan komme til deg i arken, hvorfor skal vi dø?

Og Noa, med en høy røst, svarte dem fra arken og sa: Har dere ikke alle gjort opprør mot Herren og sagt at han ikke eksisterer? og derfor førte Herren over deg alt dette onde, for å ødelegge og fjerne deg fra jordens overflate.

Er det ikke disse tingene jeg har snakket til deg i en 120 års tid, og du ville ikke høre på Herrens røst, og nå ønsker du å leve på jorden?

Og de sa til Noah: Vi er rede til å vende tilbake til Herren; bare åpne for oss at vi kan leve og ikke dø.

Og Noah svarte dem og sa: Se, nå  når du ser sjelens trøbbel, vil du vende tilbake til Herren; hvorfor kom du ikke tilbake til Han i løpet av disse hundre og tjue årene, som Herren ga deg i en avmålt periode?Jashers bok 6:16-22.

Det er hjerteskjærende å lese om denne skjebnen til disse menneskene under Noahs tid - de måtte dø pga sin synd og vantro. I de gode tidene - ville de ikke høre Guds Ord om kommende katastrofer - og når de ville vende om - var det for sent! Gud ønsker å søke venner/familie - når det ikke er så populært å søke Ham. Gud ønsker ikke at folk først skal tro Han når de ser Hans allmakt - men søke Ham mens Han virker usynlig. Likevel så har Gud lagt i hvert et menneskes ånd - Evigheten! Alle vet Sannheten - om de er ærlig med seg selv! Ingenting blir til av seg selv - heller ikke alt det vi tar for gitt!

Ettersom Noahs tid er på vei inn igjen - så vil vi igjen se mange som dør pga deres vantro og synd - fordi de ikke ønsket å høre!

Mange halvlunkne og frafalne kristne - vil skjære tenner - fordi det vet hva som vil vente dem! Les om lignelsene om de 10 jomfruene i Matt. 25:1-10.

Tegnet før flommen - og før Jesu gjenkomst

Noahs bygging av Arken var et trosprosjekt - lagt i hjertet til Noah av Gud. Arken - var et tegn til den generasjonen. Og Gud ga de 120 år til å vende om. Som det står:


"Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»" 1 Mos. 6:3.

Den generasjonen, så hva Noah gjorde - ved å bygge en meget stor båt på tørt land. Jeg antar at nidevisene og spotten i alle disse 120 årene - må ha vært en voldsom påkjenning for Noah og hans husstand. Men arken var ett tegn for frelse - for de som trodde - og et tegn til dom - for de som foraktet det.

Gjentar de 120 årene seg i vår tid?
Ettersom Noahs tid vil gjenta seg/gjentar seg nå - må vi anta at disse 120 årene er også ett profetisk tegn inn i vår tid - men fra hvilket tidspunkt?

Gud lagde en annen type tegn i vår tid - nemlig opprettelsen av Israel i 1948. Jeg tror Israels opprettelse - er det tegnet som Gud bruker i vårt moderne samfunn, på samme måte som Noahs ark på Noahs tid - for å advare folkeslagene om det som snart vil komme! 2 ulike tegn - men begge er advarsler om store kosmiske katastrofer nærmer seg. Gud har sak med Folkene - pga at de vanhelliger Hans Guddommelige lover hele tiden og lever naturstridig. Grunnen til at Han holder tilbake - er fordi Han ønsker at flest mulig blir frelst og finner Korset! 

Og Israel har måtte tåle lik spott og hat - som nok også Noah og hans husstand kjente på sin kropp. Men det ble til nåde for de som ble spottet - og til dom for de som spottet - som foraktet den Nåden Gud ønsket å gi dem!

Zionist kongressen for 120 år siden - det store tegnet?
Om vi går 120 år tilbake fra høsten i fjor (2017) - altså da tegnet om Jomfruen viste seg på Himmelrommet - så kommer vi til den første datoen til Zionist kongressen - hvor ideen til å etablere en jødisk stat ble stadfestet - pga antisemittisme mot det jødiske folket. Dette skjedde 29-31 august 1897.

Er det et tegn på begynnelsen på slutten - og slutten starten på noe nytt?

Jeg er ganske sikker på at Blodmånene var ett stort tegn mot Endetiden - og siste store tegnet - Jomfruen på Himmelrommet i fjor - markerte slutten på det vi kjenner - og starten på Jordens sorg - eller det vi kaller fødselssmerter. Vi er på vei inn i jordens verste øyeblikk - noensinne - men i det - så finnes det også nåde.

Daniels siste årsuke
De 120 årene tegner ikke bare slutten på noe - og så kommer dom. Jeg antar at når de 120 årene fikk sin slutt i 2017 - så la Gud til de siste 7 årene i Daniels bok - som enda ikke er oppfylt. Den siste årsuken:


"Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges." Daniel 9:27.

Det finnes 2 ulike avslutninger på disse 120 årene - hvor den ene ødela verden med en kraftig dom - vannflom - mens den som nå kommer - vil bli dratt over 7 år. De siste 3,5 årene - vil markere det vi kaller Åpenbaringsbokens redsler.

Hva er det som vil skje snart?
Så hva skjer nå? Jeg tror at vi går inn i periode hvor en storkrig mot Israel vil skje. Hvor Israel vil bli såret - hardt - men deres fiender vil bli lagt ned med brukket rygg - iallefall for en periode. Ettersom Gud har satt inn Trump - så vil han hjelpe det jødiske folket med å bygge det 3 templet

Om man går på Google Maps - så er det interessant å se tempelplassen i Jerusalem. Man ser flere små stjerner rundt plassen - og klikker man på en av dem - så kommer det opp ett bilde av ett jødisk tempel. Se YouTube snutten under:


Templet - siste gjenoppbygging - et siste tegn?
Før de siste 3,5 årene starter - så er Templet nødt til å bli bygd opp - som Guds Ord sier:

"....først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud." 2 Tess. 2:4-5.

Templet må bygges - og det vil vi snarlig se en oppfyllelse av. Det ene - er for å markere og advare de sanne Guds troende - om at Jesu gjenkomst er nær. Vi kan snarlig se Hans komme - det kan skje når som helst. 

Det andre er for å berede en plass - hvor Antikrist vil ta sitt sete. Hans ønske om å ta sete der - er likt Antiokus Epifanes (215-163 f.kr) begjær - ved den daværende ødeleggende styggedom - Som var et avgudsalter av Zevs, som ble satt inn i Tempet - idet aller Helligste. Denne historiske hendelsen vil oppfylles på nytt i vår tid - ved at Antikrist kommer på verderstyggelighetens vinger.

UFO - et siste bedrag?
Hva vederstyggelighetens vinger betyr - er jeg usikker på. Kanskje det har noe med UFO`er å gjøre? UFO`er er ett djevelsk bedrag - og jeg tror at disse vesenene som er i disse "fartøyene"- er åndsfyrster fra det øvrige himmelrom - som Bibelen kaller "Ondskapens åndehær i himmelrommet", Ef. 6:12.

Ondskap og det siste store bedraget

Se også dette synet om ondskapen som kommer ned på jorden.

Så satans siste bedrag er klart til å tømmes ut over jorden. Den som ikke er forberedt nå - vil ikke kunne stå i det siste bedraget som kommer. Din kristentro - kan ikke ha ett bein i verden og en i menigheten. Den tiden er forbi. De som er halvlunkne - vil bli de første som faller - om de da ikke snarlig omvender seg! Gud er i ferd med å luke ut synden i menigheten - og til å føre mennesker i nasjonene inn i Hans Låve - ved frelse - ved en siste verdensvid utgytelse av Guds Ild!

La oss da gjøre som vår mester påbød oss å gjøre:

"Men våk hver tid og stund, og be, så dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!" Lukas 21:36.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar