Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 26. juli 2017

27 juli 2017 - Jesus Kristus vil snarlig hente opp sin brud


Hvordan forbereder du seg for Guds kongerike: Gjennom Omvendelse i Herrens Jesu Kristi navn og derved leve i sannheten; rettferdighet, Hellighet og fullstendig overgivelse til Herren Jesus Kristus. Og leve dag for dag mens du ser på og venter på den forestående snarlige gjenkomst av Herren Jesus Kristus, Himmelens elskede: Dette er den Kristi brud Jesus Kristus kommer for å hente og redde til himmelen. Se denne lenken.Lørdag 14. februar 2015
En Visjon om Antikrist som lukker tilbedelsesplassen for Herren Jesus Kristus, og så tar han nøklene.

Om morgenen den 14 februar 2015, i et syn (overnaturlig drøm) fra Herren Gud den allmektige, Herren Jesus Kristus og Den Hellige Ånd, så jeg Antikrist vandre rundt, og mens han gikk rundt, han bokstavelig talt låste og tok bort nøklene til Herrens Templer , det vil si synagoger, kirker og hus for tilbedelse av Jehova (Javhe), Herren Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.

Jeg så at han bokstavelig talt han låste disse tilbedelsesstedene og tok nøklene med seg mens han flyttet fra et tilbedelse sted til en annet. Han hadde et veldig hardt ansikt, mens han gikk rundt for å låse disse tilbedelsesstedene og tok nøklene, jeg kjente ham igjen veldig tydelig (Barack Obama) akkurat som før. Så dikterte han hvor og hvordan folk skulle tilbe.

Så endte Herrens visjon (drømmen).

Den første budskapet som ble gitt i mitt hjerte fra denne meget kraftige kommunikasjon fra Herren, er at Antikrist (den lovløse, fortapelsens sønn, slangenes sønn, dyret) snart vil låse steder for tilbedelse av Herren og deretter ta nøklene . Med andre ord vil Antikrist komme direkte mot dem som tilber Herren og vil gjøre flere tiltak for å låse dem ut slik at de ikke tilber Herren . Det betyr at det kommer en svært massiv forfølgelse av Antikrist mot dem som bekjenner Herren Jesus Kristus . 

Den andre budskapet som ble gitt i mitt hjerte fra denne meget kraftige kommunikasjonen fra Herren, er at det kommer en stund, veldig veldig snarlig når Kristi brud blir bortrykket (umiddelbart forvandlet og tatt opp til himmelen) til himmelen, og da vil Denne jorden vil bli kastet inn i en svært massiv forfølgelse av de som bekjenner Herren Jesus Kristus. Dette vil være under den store trengsels-perioden. Disse som vil bekjenne Herren Jesus Kristus under den store trengsels-perioden vil inkludere den lunkne kirken (Laodikea kirke) som ikke ble med i bortrykkelsen og de som vil komme til å tro og overgi sine liv til Herren Jesus Kristus under den store trengsels-perioden.

Så la oss tjene Herren og tilbe Herren og spre Herrens Jesu Kristi evangelium mens det er Dag (før bortrykkelsen), fordi natten (den store trengningsperioden) kommer, da ingen kan gjøre gjerninger for Herren, uten å betale en veldig hard pris gjennom forfølgelse og til og med mord (martyrdom).

SHALOM !!!

Åpenbaringen 13: 5-10 . " Og der ble gitt det en munn som talte store og spottende ord, og det ble gitt det makt til å holde på i to og førti måneder.  Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen.  Og der ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. Og alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet.  Dersom noen har øre, han høre! Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om noen drepes med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. “'  

John 9: 4-5 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.  Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.."  

2 Tess 2: 1-8 '“ Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans eller la dere skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen tale eller ved noen brev, likesom det skulle være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og opphøyer sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.  Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?  Og nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, ryddes av veien;  og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme."    

Daniel 7: 25-28 '"og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid. Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det. Hermed er min fortelling til ende. Jeg, Daniel, forferdedes storlig av mine tanker, og mitt ansikt skiftet farve; men jeg gjemte det jeg hadde sett og hørt, i mitt hjerte. » '  

Åpenbaringen 3: 14-22 "Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sannferdige vitne, opphavet til Guds skapning: Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm; gid du var kald eller varm!  Derfor, da du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,  så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se!  Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend deg! Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans trone. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” '  

FORBEREDED VEIEN FOR HERREN JESUS KRISTUS KOMME I ABSOLUTT OMVENDELSE, RETTFERDIGHET, HELLIGHET,  SANNHET OG KOMPLETT OVERGIVELSE TIL HERREN JESUS KRISTUS. TIDEN GÅR ABSOLUTT MOT SIN ENDE, JESUS KRISTUS MESSIAS VIL SNARLIG KOMME FOR Å HENTE HANS BRUD!   

 OMVENDELSES BØNN 

Kjære Jesus, 

Jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelser for hele menneskeheten, 

Og i dag har jeg anerkjent min tilkortkommenhet

Jeg omvender meg og vender meg bort fra all synd. 

Vennligst dekk over meg med ditt dyrebare blod, 

Og etabler ditt ord i mitt liv,

At jeg kan bli funnet i rettferdighet og hellighet 

Og skriv mitt navn i livets bok 

Og døpe meg med den Hellige Ånds kraft 

I det mektige navnet Jesus Kristus. 

AMEN.   


Shalom !!! Shalom !!! Shalom !!! 


Din bror i Kristus og en Herrens tjener

Kevin MirasiIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar