Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 7. februar 2017

7 februar 2017 - Profetiske ord om kommende vekkelse!

To syner om en nært forestående vekkelse i Norge
Av Jeremy Hoff – januar 2017

For kort tid siden meddelte to personer jeg kjenner å ha fått oppsiktsvekkende like syn vedrørende en kommende vekkelse i Norge, som jeg tror kan være nært forestående. Under et bønnemøte i Porsgrunn i oktober 2016 ga Douglas Lilley til kjenne at han så små bål av vekkelse som tok fyr over hele Norge, særlig langs sørlandskysten. Dette tolket han som menigheter og husfellesskap som ville bli satt i brann.

Så, i desember, ved et bønnemøte i Fredrikstad, delte Terje Johnsen et veldig likeartet syn han hadde mottatt som var mer detaljert. Etter å ha hørt ham dele dette synet, fikk jeg en fornemmelse av at dette er et budskap som Herren vil ha fram. Her er det han så, gjengitt med hans egne ord:

FORORD
Deler her med deg et syn jeg fikk over Norge for noen få år siden. Grunnen til at jeg nå legger det ut, er fordi det først og fremst nå oppleves riktig i forhold til tiden vi lever i og hvor Norge er på vei, samt at jeg føler at det er noe Herren vil. Vi som Guds barn ønsker jo at så mange som mulig skal få oppleve frelsen i Gud ved Jesus Kristus. Derfor ligger det en lengsel i våre hjerter etter å se vekkelse, en oppvåkning for det norske folk, men også en tilbakevending til Gud for de som er kommet på avstand eller helt bort ifra Gud. Det er en spesiell tid vi lever i, og personlig kjenner jeg i mitt hjerte at vi lever i de siste dager. Både i forhold til Jesu gjenkomst og beredelsen for antikrist, den falske profet og dyret sitt inntog på verdensarenaen. Derfor skal vi i denne tiden ikke sovne hen, men våke og be. Jesus sier at Han ikke vil at vi skal gå uvitende omkring i forhold til det som er tegnene på den siste tid. I Matt 24 ber Jesus oss om å følge med på tegn i tiden og på det vi skal være våkne for. Han har lovt at når disse tingene eskalerer så trenger vi ikke å fortvile, men kan løfte våre hoder og vite at forløsningens time er nær. Godt å vite når man i dag tar en titt på verden og de endetidstegn som utspiller seg like for våre øyne.

ILDPILEN
Og jeg så en stor brennende pil komme inn fra Nordsjøen innover Norge ved Lindesnes. Den var stor og brant sterkt. Fra ilden kom det et gnistregn som etter en nyttårsrakett når den blir avfyrt. Så fikk jeg se Norge fra luften, fra sør til nord og fra øst til vest. Og rundt om i hele landet fikk jeg nå se små og store kullhauger. De lå spredt utover hele Norge. Inne i dalbygder, i byer og på større og mindre tettsteder. Beskrivelsen på disse kullhaugene var: noen var helt sorte der det kun steg litt røk opp fra dem, andre glødet, noen brant med svak flamme, mens noen brant med bærekraftig ild. Dette er et bilde på menighetene og på den enkelte kristne. Når den brennende pilen fløy over landet fra Lindesnes i sør til Vardø i nord, regnet det masse gnister utover landet fra ilden som denne pilen brant med. Så, når disse gnistene falt ned på alle disse kullhaugene, skjedde følgende: Noen som var helt utbrent, ble umiddelbart tent i brann og brant med en sterk ild. Andre som før brant med liten ild, fikk jeg oppleve å se brenne kraftigere enn de noen gang hadde gjort tidligere. Andre derimot lot seg ikke tenne eller settes i brann. De var døde. Slik spredte ilden seg utover hele landet fra sør til nord, før pilen forsvant ut i Barentshavet. Så ble det da slik at etter at denne brennende pilen hadde fart over hele landet: Da brant Norge med en ny og sterkere ild enn det noen gang hadde gjort tidligere, og mye av mørket hadde forsvunnet. Guds ild skal tenne menighetene og Hans barn i brann før Herren kommer tilbake. Jeg opplevde for mitt indre at dette dreide seg om den siste tids oppvåkning/vekkelsesild som Gud skulle sende over Norge, og at det ikke ble flere etter dette. Det er slik jeg opplevde å se dette synet, hvilket vil bære preg av en sann omvendelse til Gud. Han er full av nåde og miskunnhet og vil at alle skal komme til sannhets erkjennelse og bli FRELST.

Noen uker etter å ha hørt dette, på 1. nyttsårsdag var jeg sammen med Jan Ernst Gabrielsen, som fortalte meg at Herren igjen hadde talt følgende ord til ham: «Forbered deg på å møte din Gud». Han fikk inntrykk av at dette ordet hadde å gjøre med en nært forestående vekkelse.

Jeg tenkte at Herren kanskje prøvde å få min oppmerksomhet i forhold til disse tingene, så jeg begynte å søke Ham for å se om Han hadde et budskap som Han ville at jeg skulle formidle sammen med disse profetiske åpenbaringene. Jeg opplever nå å ha fått bekreftelse fra Herren på et budskap til alle de som lengter etter sann vekkelse i Norges land.

Her er hvordan Herrens ord ble bekreftet for meg. Mens jeg var i prosessen av å søke Ham, kom jeg helt tilfeldig (eller Gud-feldig) over en video med Terje Liverød, der han snakker om hvordan han fikk lede en delegasjon av pastorer til Knesset i Israel (2013), for å be om tilgivelse overfor Israel pga Oslo-avtalen. Han delte også litt om bakgrunnen for dette initiativet og fortalte om hvordan han hadde fått veldig tydelig beskjed fra Gud om å dra på en konferanse arrangert av GOD TV i Tønsberg i desember 2012. Det var der Gud åpenbarte sin vilje for Terje, og her er hvordan han beskrev sin opplevelse:
«Når jeg satt der og var åpen for Gud, så så jeg et syn. Og så så jeg meg selv i Jerusalem sammen med en gruppe kristenledere fra Norge – pastorer og andre type kristne ledere fra Norge – og så så jeg at vi ba om tilgivelse på vegne av kristenheten i Norge, på grunn av måten troende og Norge som nasjon har behandlet Israel. Jeg tenkte at 'Wow, hvorfor viser du meg det her, Herre?' (Mesteparten av denne konferansen hadde handlet om vekkelse i Norge.) Og så hører jeg tydelig en stemme som sier, 'Uten forsoning med Israel kommer Norge aldri inn i sitt kall'.»

Terje fortalte videre at dagen etter, under avslutningsmøtet på konferansen, så kom Wendy Alec (en av grunnleggerne for GOD TV) opp på plattformen og fortalte om hvordan hun hadde slitt de siste tre dagene. Hun hadde vært i åndelig kamp, fordi hun hadde mottatt et budskap til Norge, som hun trengte å formidle, men hun kjente ikke at det var åpenhet for å ta det imot. Det var tre ting som måtte skje for at Norge skulle få oppleve gjennombrudd til vekkelse. (Under video-opptaket nevnte Terje bare det første punktet, som hadde med kallet hans å gjøre, og derfor ba jeg Terje om å sende meg de andre to punktene på epost.) Her er de tre tingene som Wendy fikk:

1.      Norge har ikke hatt noe godt forhold til Israel, og det må skje en omvendelse om vi ønsker å se vekkelse i dette landet.
2.      Få slutt på manipulasjon, opprør og kontroll innenfor lederskapet i menighetene (religiøse åndsmakter).
3.      Få slutt på de okkulte influensene i nasjonen; både New Age og Black Metal-influenser, men enda mer influensene fra den gamle norrøne gudetroen.

Etter at Wendy hadde nevnt det første punktet, pekte hun ut Terje og ba ham om å komme opp på plattformen, fordi Gud hadde vist henne at han skulle bli en brobygger mellom Norge og Israel. Terje opplevde dette som en sterk bekreftelse på synet han hadde fått dagen før. Året etter, i 2013, ble synet til Terje oppfylt, og jeg tror at den delegasjonen som han ledet til Knesset representerte det første store steget i å få Norge tilbake på rett kjøl.

Umiddelbart dro jeg kjensel på den listen med ting som Wendy hadde mottatt, fordi den var så lik den listen jeg selv hadde mottatt fra Herren i 2010, som jeg også inkluderte i min bok, 22. juli-profetien (utgitt 2015), under Tillegg A: Nøkler til vekkelse i Norge. (Denne listen ble inkludert i boken fordi den var en del av en epost som jeg sendte ut i 2010, hvilken tjener som en elektronisk datert nedtegnelse som dokumenterer detaljene i den profetiske opplevelsen som jeg hadde i forbindelse med 22. juli, som er beskrevet i kapittel 5. Den andre utgaven av boken min er nå tilgjengelig som en gratis nedlasting på 22juliprofetien.com)

Her er den listen som jeg mottok fra Herren, slik den fremstår i boken min. Jeg er overbevist om at Terje Liverød, som hverken kjente til meg eller det som Herren hadde vist meg, på en veldig konkret måte var en del av å oppfylle det første punktet på listen:

1.      Menigheten i Norge trenger å omvende seg på vegne av sin nasjon, fordi den står imot Israel. Vi er åndelige ambassadører.

2.      Det må være enhet i menighetene. Ledere må omvende seg fra å baktale hverandre og fra det å sette egne interesser over menighetens ve og vel. Når vi gjør det, vil Den Hellige Ånd skape enhet i menighetene på en måte som ikke ville være mulig ved menneskelig anstrengelse. Hver og en av oss må velge å ta personlig ansvar, og i en kjærlig og ydmyk ånd forsones med andre troende, der bitterhet har fått lov til å såre og hemme Kristi legeme.

3.      Vi bør be Herren om å gi oss en bønnens og åpenbaringens ånd, så vi kan bli utrustet til å rive ned mørkets festningsverker og bryte syndens lenker. Salvet forkynnelse kan bevege menneskets hjerte, men forbønn beveger Guds hjerte! Derfor er dette den høyeste av alle tjenester vi kan strebe etter.

Det faktum at temaene på begge disse listene logisk passer sammen, og det i samme rekkefølge, er for meg en bekreftelse fra Herren om hvilke ting som hindrer gjennombrudd for vekkelse i Norge: (1) Vår relasjon til Israel, (2) menighetens tilstand, og (3) demoniske festningsverk i landet.

Jeg opplever at det også kan være en åndelig lenke som knytter disse tre temaene sammen. Jeg la merke til at det var to større ting som skjedde i Norge i 1993, samtidig med Oslo-avtalen. En av dem hadde å gjøre med menigheten og den andre hadde å gjøre med demoniske festningsverk. I 1993 ble partnerskapsloven vedtatt, som altså var begynnelsen på at homofile par fikk juridisk status, og samme år fikk Norge sin første kvinnelige biskop (Rose-Marie Køhn), som også var den som innsatte den første lesbiske presten i landet. I 1993 begynte de også med årlig «alternativ-messe» i Norge, som nå er blitt den største typen arrangement av det slaget i Nord-Europa! Store masser strømmer hvert år til Norge for å delta på denne demoniske New Age-festivalen, som et alternativ til kristendommen!

Er det ikke litt merkelig at disse andre to trendene har skutt fart parallelt med Oslo-avtalen? Når vi som nasjon prøver å dele opp Israels land, er det ensbetydende med å spotte Guds autoritet, og jeg mener det er godt mulig at Gud har gitt oss over til våre egne veier med hensyn til disse andre to områdene, i takt med den urett som vår nasjon har begått overfor Israel. Kanskje nøkkelen til et gjennombrudd på de andre to områdene består i at vi først fokuserer på en full forsoning med Israel. Om den nasjonale forbannelsen som Oslo-avtalen har ført til blir brutt, vil det trolig kunne føre til at menigheten blir velsignet, og at de fremmede åndelige festningsverkene blir svekket. For meg ville følgende rekkefølge være logisk: (1) Først bryt forbannelsen, slik at (2) menighetens åndelige stilling kan bli styrket, noe som i sin tur vil gjøre den åndelig utrustet til å (3) bryte ned ulike demoniske festningsverk over landet. Det betyr ikke at disse områdene ikke også parallelt bør adresseres, men at det vil kunne ha en forløsende effekt dersom de adresseres i den rekkefølgen som Gud har vist.

Så det virker som om Herren ikke har noe nytt budskap som Han vil at jeg skal formidle, men at Han bare ønsker å stadfeste det som offentlig allerede er blitt formidlet gjennom både Wendy Alec og meg. Til de som eventuelt måtte ha en grunnleggende skepsis overfor Wendy Alec eller Jeremy Hoff, ønsker jeg bare å si at Gud kan tale gjennom hvem Han enn velger, og at Hans villighet til å gjøre det ikke betyr at vi må være enige i alt hva en slik person måtte ha av synspunkter og meninger. Hans evne til å bruke et menneske er ikke nødvendigvis en indikasjon på denne personens verdighet, men på Hans trofasthet til å tale til sitt folk!

Det har blitt tydelig for meg, og flere andre, at det kunne være en god ting å etablere en uavhengig kanal for samarbeid mellom mennesker som har en forståelse for disse tingene. Tanken er å etablere en kanal for kontakt mellom grupper der hensikten er å mobilisere mennesker med ulike nådegaver, og å kunne dele det som Herren taler til sitt folk. Det ville ikke bli opprettet noen formell organisasjon eller noe nettverk, men bare et kontaktpunkt via en epost-adresse. Jeg har utviklet en stor kontaktbase i etterkant av utgivelsen av 22.juli-profetien, og jeg antar at denne vil utgjøre det initiale utgangspunktet for en slik kanal.

Dersom du er interessert i å bli en del av dette, vennligst send en epost med ordet «ja» til settossibrann@gmail.com, så vil du bli lagt til den generelle epost-listen. Denne epostkontoen vil komme til å administreres av meg, Terje Johnsen (han som fikk synet om ildpilen) og Kjell Magne Longva (historien om K.M. Longva er å finne på side 146 i 2. utgaven av boken min). For å være helt ærlig vet jeg ennå ikke hvordan dette kommer til å se ut, men jeg vil la det være opp til Herren å bruke det til det Han vil. Vennligst føl deg fri til å videresende denne eposten til de du kjenner som er på samme bølgelengde.

Jeg ønsker også å oppmuntre de av dere som kanskje føler dere slitne eller skuffet, til å fortsette å gjøre det som Herren har kalt dere til, og ikke gi opp bare fordi ting er blitt tøft. Nylig følte jeg meg ganske utmattet, og jeg var klar til å «kaste inn håndkledet». Jeg følte at jeg hadde gjort nok, og at kanskje det beste jeg nå kunne gjøre var å sette meg på bakerste rad. Det var akkurat da jeg hadde disse tankene at følgende skriftsted kom til meg: Matt 25:18. Jeg hadde ingen anelse om hva som sto der, men da jeg slo det opp skjønte jeg at det var et ord fra Herren: «Men han som hadde fått den ene, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger.» Beslutningen til denne «onde og late tjeneren» kostet ham hans skjebne: (v. 30) «Og kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.» Kjære venner, vi må fortsette å virke mens det ennå er dag. «Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet.» (Gal 6:9). Vi kan ikke lene oss mot hva vi enn har gjort for Gud under tiden som har gått, men vi må trofast holde ut til enden (Fil 3:12-14, 1 Kor 9:24-27, 2 Tim 4:7-8, Rom 2:4-11, Åp 2:26). I Matt 16:24-26 forteller Jesus oss: «Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg. For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal finne det. For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?»

Til avslutning er det noen ting jeg ønsker å dele med dere, som jeg har på hjertet mitt. Som en som har nærmet seg den norske kulturen med en utenforståendes perspektiv, har jeg lagt merke til visse kulturelle svakheter som fienden kan tenkes å utnytte for å kunne kortslutte det som Gud ønsker å gjøre. Det ser ut til å være en tendens blant kristne i dette landet til å flokke seg rundt noen få sterke ledere. Gud vil ikke at vi skal være avhengige av andre mennesker, men bare av Ham alene! Hvis du setter din lit til Jeremy Hoff, eller Terje Liverød, eller til en hvilken som helst annen person, så vil dette mennesket trolig før eller senere gjøre deg skuffet. Selv om vi skulle investere vår identitet i viktige formål som det å støtte Israel eller å nå de fortapte med evangeliet, vil også disse formålene til slutt gjøre oss skuffet. Men dersom vi kun baserer vår identitet på vår relasjon til Herren – hvem Han er for oss, i oss og gjennom oss – da er dette noe som aldri vil kunne gjøre oss skuffet.

Jeg må si at Norge ofte føles som et stort tettsted, der folk har en tendens til lett å la seg påvirke av andres meninger – menneskefrykt. Ofte lar de sitt syn bli formet av hva som er den rådende oppfatningen, og ikke av hva som er den objektive sannheten. De er redde for å skille seg ut fra mengden med mindre de er sikre på at de har andres støtte, fordi deres lengsel etter å bli sosialt akseptert er sterkere enn deres lengsel etter å behage Gud. Denne flokk-mentaliteten gjør at folk stoler altfor mye på organiserte bevegelser, som ser ut til å kunne tilby en form for målbar suksess når det gjelder å utgjøre en forskjell basert på menneskelige anstrengelser, men som i virkeligheten bare er en billig erstatning for det som Herren egentlig ønsker å gjøre.

Jeg opplever veldig sterkt at Guds lengsel er å utruste og mobilisere hver enkelt troende i denne tiden. Jeg har hørt noen si at det vanligvis er 20 % av medlemmene i menighetene som ender opp med å gjøre 80 % av arbeidet, og dette tror jeg Gud ønsker å forandre på! Hver enkelt av oss må en dag avlegge regnskap for Herren for vårt eget liv, og vi kan ikke stole på at vår forbindelse til noen som helst annen skal kunne bære oss på dommens dag. Ikke heller kan vi være avhengig av at en eller annen stor evangelist fra et annet land skal komme og holde vekkelsesmøte. Nei, det å være avhengig av andres tjenester for å lindre vår egen dårlige samvittighet tjener bare som en psykologisk krykke. Gud vil ikke at vi skal være avhengig av ledere, organisasjoner eller menneskelige strategier, men kun av Ham alene! Jeg opplever sterkt at den utbredte vekkelsen som Gud ønsker å bringe til Norge kommer til å være avhengig av at hver enkelt troende tar ansvar for å leve i vekkelse i sitt eget personlige liv. Fokuset nå må være på å utruste og bygge opp lokale celler av troende, og vi bør stå imot den kulturelle tendensen av å samles rundt noen få innflytelsesrike personligheter under de kommende tider.

Alle våre prioriteringer må reorienteres slik at de kommer på linje med Guds prioriteringer. Vi må være villige til å kutte ut alt som hindrer oss fra å gi oss selv helt til Herren, med en livsstil preget av fullstendig overgivelse og lydighet til Hans vilje. Er Internett eller TV en snublestein for deg som drar deg bort fra å utvikle en intimitet med Gud? Ydmyk da deg selv og velg å adlyde Guds ord, som instruerer oss i å kutte av det som får oss til å synde (Matt 5:27-30, Rom 13:13-14)! Det er opp til oss å gripe fatt i den skjebnen som Gud har gjort ferdig for oss å kunne vandre i, og vi må stå klare til å betale prisen for det. Jeg vil oppmuntre deg til å ta disse stegene nå, for tiden er kort! (Jeg har nylig lyttet til en israelsk foredragsholder som rapporterer om at vi nå har en situasjon der 90% av tolv-åringer i den vestlige verden regelmessig ser på pornografi på sine smarttelefoner! Foreldrene som gir barna sin ubegrenset tilgang til Internet vil ha mye å svare for. Om du er sjokkert over at dette er et så stort problem, er din uvitenhet faktisk en del av problemet!)

Vi lever i en tid preget av stor likegyldighet og forførelse, da store deler av den evangeliske kristenheten viser at de er rede til å gi fra seg sannheten i bytte mot en falsk form for enhet. Jeg befant meg tilfeldigvis på Livets Ord i Uppsala på en førjulskonsert (2016) og jeg var sjokkert over å se hva som skjer der nå. Under konserten sang koret minst to tydelig katolske sanger, mens et gigantisk bilde fra innsiden av en katolsk katedral ble vist på hovedveggen ovenfor plattformen (med projektor), noe som ga publikum følelsen av å sitte inni en katolsk kirke! Så noen uker senere, under Bønn for Oslo, lot de for første gang en katolsk biskop få slippe til på talerstolen! Under 2017 virker det som om den økumeniske agendaen settes i høygir! Har vi glemt reformasjonens kampsaker? Har vi virkelig latt oss fordumme så mye at vi ikke lenger er i stand til å forstå alvoret i hva som står på spill? Kjære venner, det er ikke Gud alt som glimrer.

Midt under denne tidens populære kall til enhet, kaller Gud Sin sanne rest til å komme ut og være adskilt for Ham. Jeg tror at tiden nå er inne for å kutte de båndene vi har til «kristne» organisasjoner som har byttet ut sannheten i Guds ord med politiske fordeler i denne verdens system (med mindre man har fått et bestemt kall til å være i et slikt miljø). Hvis menigheten din anerkjenner homoseksuelle ekteskap, hvis de har inngått kompromiss med Roma, hvis de har posisjonert seg selv mot Israel, hvis de ikke legger vekt på det å leve hellig, eller hvis de har byttet ut sannheten med en løgn (f.eks. ved å akseptere evolusjonsteorien framfor den bibelske skapelsesberetningen), er det nå på høy tid å adskille seg fra denne åndelige autoriteten. Flykt fra Babylon, for Herrens dag er nær! La oss forberede oss på å møte vår Gud!

Last ned mitt siste budskap (mp3 lydfil, 35 min):


Beskrivelse: Det er stor forvirring i dag rundt visse sider av evangeliet, som hvordan tro og gjerninger forholder seg til hverandre, som grunnleggende aspekter av vår frelse. La oss ikke ta feil, vår forståelse av evangeliet er et spørsmål om liv og død! Er din tro av det slaget som vil gjøre deg forberedt for dommens dag?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar