Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 8. mars 2018

8 mars 2018 - katolske kirken - Del 1 - litt historie og den ubibelske lære

Litt historie:Katolikker tror at vår Herre Jesus Kristus grunnla den katolske kirken i år 33. Jesus utnevnte apostelen Peter som den første presten eller paven. Matteus 16: 18-19 er de skriftlige referanser katolikker gir for å støtte dette. "Og jeg sier deg, at du er Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min kirke, og helvetes portene skal ikke seire mot det. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og overhodet du skal binde på jorden skal være bundet i himmelen, og alt du skal miste på jorden, skal løses i himmelen. " 

Omkring år 45 år gikk Peter til Roma og tok kontroll over kirken. Under forfølgelsen av kristne utført av keiser Nero ble Peter fengslet og plaget. Han ga velsignelse til hele sin flokk, og spesielt til St. Paulus, som skulle bli halshugget samme dag utenfor Roma. Han ble deretter ledet til toppen av Vatikan-fjellet for å bli henrettet ved korsfestelse. Han anså seg for å være uverdig til å dø i samme stilling som vår Herre, og han ba om å bli korsfestet opp ned. Han mottok sin evige belønning 29. juni i år 67. To hundre seksti seks paver har stått frem siden Peters tid.

I de neste 300 årene ville Roma begynne en alvorlig forfølgelse mot sannheten. Kristne begynte å møte bak lukkede dører og gradvise endringer ble gjort. Eldste i kirken ble kjent som biskoper, og ved slutten av det tredje århundre; Hver menighet av en hvilken som helst størrelse hadde en biskop som overhode, med en gruppe eldste under ham. Det var ikke noe arbeid på søndag.

I 306 ble Constantine eneste keiser av Roma. Hans mor Helena ble kristen og oppfordret Constantine til å lette på forfølgelsen av kristne. Han bestemte seg for at kristendommen nå skulle være statstroen. Han fant en stor splittelse i kirken, og bestemte seg for å samle til et møte som skulle holdes i Nicaea i mai 325 e.Kr. for å diskutere om hvordan man skulle forene seg og møte problemene som delte kirken. Tre hundre atten biskoper samlet og etablerte Nicene Creed.

Flere doktriner ble avgjort. (1) Guddommens enhet (2) Påske som feires på samme dag (3) Predikanter ikke å være gift (4) Visse kjøttvarer som ikke skal spises på søndag med biskoper (5) En større anerkjennelse gitt til biskopene av Antioch, Konstantinopel, Alexandria, Roma og Jerusalem. Disse biskopene ville være patriarker, og all autoritet ville være under dem.

I AD 606 ble Boniface III gitt tittelen "universell biskop", Roma-paven. Ordet "pave" betyr far. Dette markerte begynnelsen til den romersk-katolske kirke.
_______________________________________
Lære:

Utvilsomt ble den katolske kirken født utifra keiser Constantine - og det er verdt å merke seg at samtidig ble den frie vekkelsen hemmet og stanset - når man gjorde kristendommen til ett system. Selv Paulus kom med en profetisk advarsel, som handler også om den katolske kirken:

1) Å forby andre å gifte seg


"Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære  fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk." 1 Tim. 4:1-3.

En av grunnene til alle skandalene som skjer i DKK, ved prester og andre geistlige - som gjør overgrep mot barn ol., handler veldig mye om at de ikke får lov til å gifte seg og offisielt lever i sølibat - som også gjør at homosexualitet mellom prestene ol. øker, og flere prester har dødd av Aids pga denne urene livsstilen. Et hellig liv, etter Bibelen, for en tilsynsmann (som en prest, åndelig leder, biskop ol) skal ha, står beskrevet her:

"Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre,  ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær.  Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt.  Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?" 1 Tim. 3:2-5.

Jeg tror faktisk at om du er en åndelig leder - så er det ett pluss å ha familie - og om forvaltningen der er god - så vil også forvaltningen i menigheten bli god. Bibelen har bare tiltenkt noen få, som Gud spesifikt har kalt til det - å leve uten partner hele livet. Men det er ikke snakk om mange.

2) La ingen her på jorden kalle seg Far (Pave)
Ordet pave betyr far, og vi kan da referere til hva Jesus selv sa (mine ord i klamme):

"Og kall ikke noen her på jorden far (pave); for dere har bare én Far, han som er i himmelen." Matt. 23:9.

Det har aldri vært noen mening fra Guds side - at noe menneske - uansett om han het Peter eller Paulus eller andre - skal gjøres til noe som ligner på en avgudsdyrkelse. Og selve Pavetilbedelsen (som det i praksis er) er like feil. Man skal sette lit til Gud alene - og vandre i tro med Han - og aldri sette sin lit til mennesker. Og vi har kun en Far som vi skal kalle Far. Ikke noe menneske på denne jorden.

Her er noen flere av de grunnleggende tingene som strider mot Guds Ord alene:

3) Ikke frelst ved tro alene!

Dette her er helt grunnleggende i Bibelen og Ny testamentlig tro, at frelsen er av nåde ved tro! DKK (Den Katolske Kirken) lærer at vi ikke blir rettferdiggjort ved tro alene, men også ved egne gjerninger. Videre forbanner DKK dem (protestanter) som sier at en blir rettferdiggjort ved troen alene.

«If anyone says that justifying faith is nothing else than confidence in divine mercy, which remits sins for Christ’s sake, or that it is this confidence alone that justifies us, let him be anathema [forbannet].» 

Norsk: "Hvis noen sier at rettferdiggjørende tro er noe annet enn tillit til guddommelig barmhjertighet, som overfører synder for Kristi skyld, eller at det er denne tilliten alene som rettferdiggjør oss, la han være anathema (forbannet)"

Bibelen sier:

«Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus så vi kunne erklæres rettferdige ved troen på Kristus, ikke på grunn av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger.» Gal. 2:16

Jeg kan også legge til at Tro fullendes også ved gjerninger, men gjerninger gjort utav tro. Les Jakobs brev om det. Men gjerningene katolikkene prater om - er døde gjerninger som er oppfunnet pga tradisjoner og menneskelære. Og vi vet hva Jesus mente om at de Skriftlærde (Matt. 23:16-22) og Fariseerne da de satte tradisjoner og egenskapt lære før Guds Ord.

4) DKK forbanner mennesker som ikke har GT-apokryfene i sin kanon
DKK forbanner også dem som ikke har med de gammeltestamentlige apokryfene i sin Bibel.

Etter å ha listet opp Bibelen og GT-apokryfene kunngjør de «If anyone does not accept as sacred and canonical the aforesaid books in their entirety and with all their parts …and knowingly and deliberately rejects the aforesaid traditions, let him be anathema.» 

Norsk "Hvis noen ikke aksepterer de så hellige og kanoniske de ovennevnte bøkene i sin helhet og med alle deres deler ... og bevisst og bevisst avviser de nevnte tradisjonene, la han være anathema (forbannet)"

GT apokryfene har ikke Guds Ord i seg - men er nyttig for å kunne studere historie. Også Judas tok en setning fra Enoks bok 1 - og skrev 

"Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall  for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere." Judas 14-15.

Kanonisert betyr at det er Guds egne Ord og Hans kraft hviler over Ordene - på en spesiell måte som de ikke ser i noen annen skrift. Enoks bok 1 er interessant - men det eneste som er kanonisert - er de versene over - fordi Judas skrev dem ned. Og Gud la sin kraft over dem - som Hans egne Ord! Resten av Enoks bok er ikke kanonisert som Guds eget Ord!

5) Sola Ecclesia, ikke sola Scriptura
Reformasjonens «Skriften alene»-prinsipp blir forkastet, og katolikkenes tradisjon holdes like høyt som Skriften, og bare DKK har rett tolkning av Skriften.

«Derav følger at Kirken, som overleveringen og tolkningen av åpenbaringen er betrodd til, i sitt ‘skjønn om det åpenbarte ikke henter sin sikkerhet fra Den Hellige Skrift alene. Derfor er det at begge [tradisjonen og Skriften]* mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet'» (fotnote 3) *mitt tillegg

Det DKK egentlig gjør er å, i stedet for bruke Skriften alene som rettesnor, bruke sin egen kirke som rettesnor for hva som er den «ene og sanne lære». Slik blir sola ecclesia (kirken alene) katolikkenes autoritet, i stedet for Guds ord.

Når katolikkene gjør dette, så strider de mot noe fundamentalt i Skriften, hvor Guds Ord selv sier "

"Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok." Åp. 22:18-19.

"Legg ikke noe til Hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du stå som en løgner!" Ords. 30:6.

"Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt det er ikke noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!" Gal. 1:6-8

Den som fordreier Skriften (DNK), manipulerer den (som Jehovas Vitner og DKK), og legger til (som DKK) eller fjerner Ord - står i fare for å være en forfører og gå fortapt! Du kommer til Himmelen ved å tro på Gud og Hans Ord - og går fortapt ved å forvrenge samme Ordene eller snekre sammen din egen ideologi som ikke er i Guds Ånd - eller støttes av Ordet. Bibelen sier

"Summen av ditt ord er sannhet" Salme 119:160.


6) Transsubstansiasjonslæren

Forbannet og under Guds vrede er også dem som ikke holder på transsubstansiasjonslæren (at brødet og vinens substans blir til Jesu legeme og blod i nattverden), ifølge DKK.

«If anyone says that in the sacred and holy sacrament of the Eucharist the substance of the bread and wine remains conjointly with the body and blood of Our Lord Jesus Christ, and denies that wonderful and singular change of the whole substance of the bread into the body and the whole substance of the wine into the blood, the appearances only of bread and wine remaining, which change the catholic church most aptly calls transubstansiation, let him be anathema.»

Norsk: "Hvis noen sier at i den hellige og den høyhellige nattverd forblir substansen av brød og vin sammen med Vår Herre Jesu Kristi legeme og blod, og nekter den herlige og singulære forandringen av hele brødets substans inn i kroppen og hele vinens substanse inn i blodet, bare tilsynekomsten av brød og vin er gjenværende, som forandrer den katolske kirken mest hensiktsmessig, som kalles transubstansisation (omforvandling), la han være anathema (forbannet)."

(Dette betyr i følge den katolske kirken - at når du tar brødet og vinen i nattverdens- så omforvandles de til fysiske Jesu legeme og blod.)

Nok en forbannelse kastet over hele den protestantiske kirke, fordi vi ikke tror at nattverden faktisk blir til Jesu legeme og blod. Her er åtte gode grunner for at DKK tar feil på dette punktet.

7) Mariadyrkelse

Maria (Jesu mor) blir opphøyet og dyrket som himmeldronning, og det blir sagt at hun er syndfri og evig jomfru.(fotnote 5)

Følgende er tatt fra paragraf 971 i DKKs katekisme (KKK): 

“Fra de aller første tider ble Jomfru Maria også dyrket under navnet «Guds Mor», i hvis varetekt de troende i bønn anbefaler seg i alle farer og trengsler.”

Man kan spørre seg hvor de tar det fra? Sin egen ugudelige fantasifulle tradisjon. Guds ord sier det ikke finnes en rettferdig, DKK sier Maria var syndfri. Guds ord nevner aldri noe om at kristne skal be til (avdøde) mennesker, DKK gjør det til noe helt sentralt i sin gudsdyrkelse.

I denne sammenheng kan det være nyttig å peke på en hendelse i Jesu liv fra Lukas 11:27-28: “Som han [Jesus] sa dette, var det en kvinne i folkemengden som ropte: ‘Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.’ Men Jesus svarte: ‘Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’

Maria er salig, men det er også alle andre som hører Guds ord og tar vare på det.

8) Helgendyrkelse og bønn
DKK påkaller og ber avdøde «helgener» om forbønn, spesielt ber de til og dyrker Maria.

«Samfunn med de avdøde. ‘I klar bevissthet om dette fellesskapet innenfor hele Jesu Kristi mystiske legeme har den jordiske Kirke helt fra begynnelsen av holdt de avdødes minne i stor ære og også båret frem sine forbønner for dem ‘fordi det er en hellig og gudfryktig tanke å be for de avdøde om at de skal løses fra sine synder’ ‘ (2 Makk 12, 45). Vår bønn kan ikke bare være dem til hjelp, men også styrke deres forbønn for oss. » KKK 958 (fotnote 6).

Igjen, hvor tar de det fra? Hedendom, apokryfe skrifter og sine egne tanker.

  
9) Selvhjelp til frelse

DKK lærer at en som begår dødssynder (synd som er alvorlig, bevisst og med overlegg) mister dåpens nåde og ikke lenger er rettferdiggjort. For å igjen bli rettferdiggjort og frelst må personen gjøre bot! Botssakramentet består av å angre, bekjenne, gjøre gode gjerninger samt få prestens absolusjon (syndstilgivelse på vegne av Gud).

«Det er ved botens sakrament den døpte kan forsones med Gud og med Kirken: Med rette kalte fedrene boten ‘en møysommelig dåp’. For dem som har falt etter dåpen, er botens sakrament nødvendig for frelse, på samme måte som dåpen selv er det for dem som ennå ikke er gjenfødt.» KKK 980 (fotnote 7)

Her viser DKK at de er en falsk kirke som står i mot Gud. De sier du kan tro, men på grunn av en alvorlig synd så hjelper ikke den troen deg lenger. Så sant den ikke leder deg til gjerninger og absolusjonen slik at du igjen kan bli rettferdiggjort. Med andre ord: rettferdiggjort ved egne gjerninger og prestens absolusjon.

«Bare dette vil jeg vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller ved å høre troen forkynt? Er dere så store dårer? Etter å ha  begynt i Ånden, vil dere nå fullføre i kjøttet?» Gal. 3:2-3

DKK sier her både at man kan frelse seg selv ved å gjøre gode gjerninger, og at frelsen avhenger av presteskapets tilgivelse (de kaller sine prester for “en annen Kristus”).

Paulus sier i Galaterbrevet at de som lærer et slikt gjerningsevangelium er «forbannet» (anathema).

Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!” Gal. 1:6-9

Sannsynligvis var vranglærerne i Galatia mye mindre på villspor enn DKK er i dag, likevel brukte Paulus så harde ord. Hvordan tror du han da ville talt til DKK?

10) Skjærsilden

Ifølge DKK må ufullkomne kristne bli renset i skjærsilden for å komme inn i himmelen.

«Denne læren støtter seg også på skikken å be for de avdøde som allerede Den Hellige Skrift nevner: 

‘Derfor ordnet han (Judas Makkabeeren) med dette sonofferet for de døde, så de kunne bli løst fra sin syndeskyld’ (2 Makk 12, 45). 

Fra de tidligste tider har Kirken æret de avdødes minne og båret frem forbønner for dem, særlig det eukaristiske offer, slik at de kan nå frem til det salige syn etter å ha blitt renset. Kirken anbefaler også almisser, avlat og botsøvelser til fordel for de avdøde: La oss komme dem til hjelp og la oss komme dem i hu. Dersom Jobs sønner fikk gjort soning for seg ved sin fars brennoffer, hvorfor skulle vi tvile på at våre offer for de døde kan bringe dem en smule trøst? La oss ikke nøle med å hjelpe dem som er gått bort, og å bære frem våre bønner for dem.» KKK 1032 (fotnote 8)

Men hva sier Bibelen? Når Jesus kommer så skal vi bli ham lik (1. Joh. 3:2) . Når vi dør er vi ferdig med synden (1. Pet. 4:1). I det kommende liv vil vi bli trøstet ikke pint (Luk. 16:25). Det er bedre å dø, enn å være på jorden (Fil. 1:21), ikke fordi vi skal i skjærsilden, men fordi vi skal være sammen med Kristus.

Men enda viktigere: Som troende er vi i Kristus Jesus (!) og der er vi himmelen verdig, helt uten fordømmelse og Guds velbehag er over oss. Fordi Jesu rettferdighet blir tilskrevet oss, og all vår straff er sonet. Hvis vi måtte være fullkomne i oss selv for å komme til den nye jord da ville vi aldri komme dit uansett hvor mange bønner vi gjorde og hvor mye avlat vi skaffet oss.

At DKK lærer at man kan opparbeide seg en renhet og rettferdighet slik at man kommer til Paradis viser to fundamentale feil i tankegangen: At ens fulle tillit ikke er til den rettferdighet Kristus gir oss, og at de ikke har forstått hvor evig høye Guds krav er. Så høye at vår rettferdighet aldri vil kunne rense oss selv eller få oss i en stilling der vi fortjener å komme inn i Guds hellige nærhet.

11) Avlat
Avlat er ikke bare noe som tilhørte middelalderen, det er fortsatt en del av DKKs tro. Gjennom avlat (gode gjerninger og bønner) kan en fri seg (eller avdøde venner og familie) fra x-antall år i skjærsilden.

«Avlat oppnås gjennom Kirken som i kraft av den makt til å løse og binde som er blitt den overgitt av Kristus Jesus, griper inn til beste for en kristen og åpner for ham Kristi og de helliges fortjenesters skattkammer, slik at han kan få ettergitt fra all miskunns Far den timelige straff han har utestående for sine synders skyld. På denne måten vil ikke Kirken bare komme vedkommende kristne til hjelp, den vil også mane ham til fromme gjerninger, botsøvelser og nestekjærlighet.» KKK 1478 (fotnote 9)

12) Pavedømmet
DKK opphøyer paven og kaller han for Kristi vikar på jord. Hva? Kan du se for deg Peter eller noen av de andre apostlene si: «Jeg er Kristi vikar på jord.»? Men slik har historiens mange forferdelige og ugudelige paver omtalt seg selv, og slik omtales fortsatt paven. Det er da kanskje ikke rart at pave Pius IX sa at han var “veien, sannheten og livet”? I tillegg til at paveembete er blasfemisk, da bare Den Hellige Ånd er Kristi vikar (Joh. 14:16-18), er det fullstendig latterlig. 

Pave Frans er en vag leder som ikke forkynner evangeliet og er på den måten en misvisende og elendig vikar. Videre blir han tiltalt av katolikkene som «hellig far». I Bibelen blir dette uttrykket bare brukt en gang, og da blir det brukt om Faderen (Joh. 17:11). Som om ikke det var nok tilraner paven seg titler som «leder og lærer for kirken og alle kristne». Paven er ikke alle kristnes lærer, som han selv hevder, men Jesus er – gjennom apostlene og profetene (Apg. 2:42; Ef. 2:20, Jud. v.3).

Mange hevder at pave Frans er en ydmyk mann. Det er ingen tvil om at han opptrer ydmykt, men det er ikke ydmykt å ta Den Treenige Guds titler og bruke de på seg selv mens folk bøyer seg for deg og kysser din hånd. Se hva ekspert på katolisisme James White sier om paveembete.

Og tragikomisk nok hevder DKK at paven er ufeilbarlig i sine ex cathedra-uttalelser.

«Paven, Romas biskop og den hellige Peters etterfølger, er ‘det varige og synlige opphav og grunnlag for enheten blant biskopene og blant alle troende’. ‘Den romerske biskop har nemlig i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve'» KKK 882 (fotnote 10)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar