Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 16. februar 2018

16 november 2018 - Norge slukes av kommunisme

Jeg opplever at jeg må advare de kristne om å våkne! De ugudelige lovene og statens maktinstrument - har tatt en helt ny fart - og vending. Og det kan virke som de BlåGrønne - nå har blitt Rød Grønne regjering nummer 2. Det finnes ingen kraft til å hindre ondskapen i å velle ut - og nå griper Staten sin klamme hånd rundt folket - via kommunistiske lover og Barnevernet.
________________________________

Jeg vil først referere til siste nummer av Norge Idag - og les da denne artikkelen fra 16 februar i år:

Barnevernet i blindsonen?
Barnevernet: Ingen ved sine fulle fem ønsker hjelp av en etat som har myndighet til å ta fra deg barna, det kjæreste du har. Om deres funsksjon som hjelpeinstans skal fylles, må de derfor kun ha hjelp å tilby, ingen straff, skriver Trine Overå Hansen. FOTO: iStock

Hver tid har sine problemer, overgrep og dysfunksjoner som ettertiden tar et nådeløst oppgjør med. Vi undres ofte hvorfor ingen gjorde noe, når vi ser tilbake på grusomheter i vår egen historie. For eksempel når vi studerer hvordan antisemittismen fikk grobunn i Norge i førkrigstiden, og hvordan politi, norske politikere og deler av samfunnet for øvrig i stor grad lot seg lede av nazi-regimets bestialske ideologi under krigen. Vi kan ikke forstå hvorfor ikke alle gjorde motstand når vi ser tilbake på det i dag.


Et annet eksempel er hvordan vi har behandlet taterne. Barn ble tatt fra sine foreldre, ikke fordi de var dårlige foreldre, men fordi de ikke levde slik som nordmenn flest levde. Fra 1896 til 1988 har taterforfølgelsen vært sterk, og foreldre opplevde at barna ble tatt av staten på nyfødtavdelingen. For en stund siden hadde vi en artikkel i denne avisen som handlet om en gutt som prøvde å rømme fra en anstalt han ble sendt til etter å ha blitt bortført fra familien. Det endte på tragisk vis da han ble hardt skadet og mistet en fot da han ble sittende fast under en togvogn. Han overlevde, men måtte bære med seg fysiske og psykiske traumer resten av livet. Hans eneste ønske var å komme hjem til mor og far. I dag ser vi at dette var en stygg kulturkrig mot en minoritet i landet. Krigen ble ført av staten og flertallsbefolkningen, og vi tar sterk avstand fra det.

Men det er ikke alltid like lett å se problemene i vår egen samtid. Og prisen for å stå opp for urett som skjer foran øynene våre er alltid mye høyere enn å være enig i at urett ble begått i fortiden. Vi har ofte en mer eller mindre bevisst blindsone der vi enten ikke evner eller ikke ønsker å se uretten som foregår.

I vår tid er definitivt barnevernet et av vår tids store utfordringer som kaster lange skygger over landet, om vi bare åpner øynene. Lenge har det vært slik at tiltroen til det «ufeilbarlige» systemet har vært så sterk at de har kunnet operere fritt, uten noen som helst form for etterlevelse av moderne rettsstatsprinsipper. Fortsatt pågår det barnekidnappinger på statens vegne, uten lov og dom. Det er flere eksempler på at barnevernet på falskt grunnlag går inn med politi og henter nyfødte barn fordi mor har en gammel, og ofte bevist uriktig diagnose som «lettere psykisk utviklingshemmet». Et par som opplevde dette, Natasha og Erik, ble fratatt tvillingjenter like etter fødsel. Det endte med at de flyktet til Polen. Da det unge paret vant over barnevernet i tingretten, kunne de flytte tilbake til Norge. Barnevernet innrømmet ikke sine feil, men godtok domsavgjørelsen.

I andre tilfeller ser vi at de ikke forholder seg til rettsinstansene våre i det hele tatt, som i Haugesund-saken. Norge IDAG har fulgt saken, der en Høyesterettsdom bevisst blir motarbeidet og en to-åring ikke får komme hjem til sine foreldre og søsken, enda barnevernet har tapt saken i alle instanser.

Et av de siste tilfellene som har gått viralt på sosiale medier er et norsk-kanadisk ektepar som blir fratatt sin eneste 12-år gamle sønn. En video på nettet viser at han blir brutalt lagt i bakken av politiet, og revet bort fra foreldrene og hjemmet sitt. Gutten har blitt stygt mobbet på skolen og derfor mottatt hjemmeundervisning på nyåret. Dette har mor gitt beskjed om til barnevernet, men i stedet for å få hjelp til å håndtere skolen og problemene, bestemte barnevernet seg for å fjerne gutten fra hans tryggeste sted. Gutten skriker idet han blir tatt av barnevern og politi.

Mange tenker at «det må være noe» når barnevernet er involvert. Men det er ikke alltid tilfelle at det er foreldrenes feil at barnevernet griper inn. Noen ganger skjer det fordi en nabo, en lærer, en lege eller en bekjent melder inn ting som de mener barnevernet «for sikkerhets skyld» skal kontrollere. Eller det kan være foreldre som stoler på barnevernet og kontakter dem for å få råd. Familien blir da utsatt for gransking på alle felt. Foreldre og barn blir avhørt, de kommer på hjemmebesøk, noen ganger assistert av politi. Og de har som regel ett mål for øye: Bekrefte bekymringsmeldingen. Metoden er å se etter svakheter i familien, barnet eller hjemmet. Mens vanlig tankegang er at ingen er perfekte foreldre, går barnevernet etter en metode der menneskelige feil kan få fatale konsekvenser.

Norsk barnevern er styrt av en familiefiendtlig ideologi som stiller barna opp mot sine egne foreldre. Barnas rettigheter løsrives fra familien. Dette systemet forstår ikke at barna har det best når de får være sammen med sine egne foreldre, nesten uansett hvor uperfekte de måtte være. Eneste grunn for å flytte barn, kan være når det er rus eller vold inne i bildet. Da har vi et rettsvesen som bør håndtere slike saker. Der er det også innarbeidet rettssikkerhetsprinsipper, som at man er uskyldig til det motsatte er bevist. I barnevernet virker det som de ofte opererer etter motsatt prinsipp. Og de begynner gjerne med straffen, akuttvedtaket og barnekidnappingen, så blir det opp til de rammede foreldrene å renvaske seg etterpå.

I tillegg er denne etaten, Bufdir, gitt uforholdsmessig stor makt både i forhold til kompetanse og formål. Hvis de i det hele tatt skal kunne gjøre sin eksistens berettiget i fremtiden må all tvangsmakt tas fra dem. Ingen ved sine fulle fem ønsker hjelp av en etat som har myndighet til å ta fra deg barna, det kjæreste du har. Om deres funksjon som hjelpeinstans skal fylles, må de derfor kun ha hjelp å tilby, ingen straff. Et familievern må etableres som kan tilby barnevakt, økonomi, avlastning, ferier, husvære eller andre ting som familien etterspør.

Så lenge barnevernet oppleves som en trussel, vil deres lovgiverintenderte funksjon langt på vei utraderes. Familier i Norges land frykter barnevernet, og det er ikke fordi de er uopplyste. Tvert om fordi snart alle kjenner noen eller vet om noen som har fått livet ødelagt ved at barna brutalt er revet bort fra foreldrene.
____________________________
De BlåBlå - som nå har blitt BlåGrønne - er ett antikristelig instrument - som på ingen måte vil kjempe mot de kreftene som blir sluppet løs mot innbyggerne i landet - via hjernevaskede nyutdannede Barnevernspedagoger. Og dette sprer seg som ild i tørt gress - rundt omkring i vårt elskede land. Og politiet - akkurat som de stilte opp for å fange jødene for den nazistiske staten - står nå sammen med Barnevernet - ved å ødelegge familier (ofte når det egentlig ikke er noe problem) - ved å stjele barna deres - enda det skjer oftere og oftere at det kun handler om Statlig makt og overgrep - ikke Barnas beste.
___________________________
Neste artikkel:

Reagerer sterkt på forslaget til ny trossamfunnslov:


– Minner om SovjetKRITISK: Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, mener Regjeringen utfordrer menneskerettighetene og går imot europeiske anbefalinger når de vil frata små trossamfunn retten til statsstøtte. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard


– Lovutkastet gir inntrykk av trossamfunnene som noe suspekt, som samfunnet trenger å holde nærmere oppsyn med, sier Dag Nygård.

Artikkelen er hentet her.


– Minner om Sovjet
KRITISK: Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, mener Regjeringen utfordrer menneskerettighetene og går imot europeiske anbefalinger når de vil frata små trossamfunn retten til statsstøtte. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard

KRITISK: Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, mener Regjeringen utfordrer menneskerettighetene og går imot europeiske anbefalinger når de vil frata små trossamfunn retten til statsstøtte. 

– Lovutkastet gir inntrykk av trossamfunnene som noe suspekt, som samfunnet trenger å holde nærmere oppsyn med, sier Dag Nygård.


På LED18 underrettet Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, om Regjeringens forslag til ny trossamfunnslov, som nylig var ute på høring.

– Lovutkastet tok noen av oss på senga. Vi tenkte det skulle være basert på den nye grunnlovsparagrafen om likebehandling av trossamfunn, men på flere punkter kommer minoritetssamfunnene mye dårligere ut enn før, sa han til pinselederne.

Kritisk til minstekrav
Nygård stilte seg særlig kritisk til det at man vil ha et minstekrav på 500 medlemmer som er mer enn 15 år gamle for at et trossamfunn skal kunne registrere seg og motta statsstøtte.

– Man sier at hensikten med dette er å få mer kontroll og at det skal føre til forenkling. Jeg må si at det er mange problematiske sider ved å signalisere overfor minoritetene at man må ha mer kontroll med dem, sa Nygård.

– Behovet for formålskontroll med tilskuddene er legitimt og er også ivaretatt i gjeldende lovgivning. Den nye forsterkede kontrollen gir inntrykk av trossamfunnene som noe suspekt, som samfunnet trenger å holde nærmere oppsyn med, forklarte han.

Jeg har jobbet med disse spørsmålene i tidligere Sovjet-stater og kjenner igjen det som skjer når tros- og livssynsminoriteter ses på som suspekte enheter som utgjør en trussel, sa Nygård i presentasjonen sin.

– Det skulle være ganske overflødig i vår tid å si at noen trossamfunn er for små, når den teknologiske utvikling har gjort det langt enklere å administrere kontrollen med disse enn da gjeldende trossamfunnslov ble vedtatt, mente han.

Råd fra OSSE
– Dessuten er det problematisk fra et menneskerettssynspunkt, fortsatte han.

– Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) har gitt klare anbefalinger om at man ikke bør stille rigide krav til antall medlemmer i trossamfunn, fordi det kan ramme dem som ikke tilhører store organisasjoner eller kirkesamfunn. Anbefalinger fra både OSSE, Europarådet og FNs spesialrapportør for religionsfrihet sier at man skal ikke ha krav som stiller noen trossamfunn i en privilegert klasse fremfor andre som får dårligere vilkår. Men jeg registrerer at departementet i liten grad forholder seg til disse rådene, sa Nygård.

Må ikke diskriminere
Etter møtet utdyper han overfor Norge IDAG at et ekspertpanel i OSSE i 2004 slo fast at det ikke bør stilles rigide antallskrav for at trossamfunn skal kunne registreres som juridisk person og motta ulike privilegier. Ikke alle trossamfunn tilhører store kirker med nasjonal overbygning, noen er små og lokale av teologiske grunner, slo man fast i uttalelsen, som den gangen var rettet mot et lovforslag i Ungarn.

– I Norge kan jo alle registrere en forening eller et foretak som juridisk person i Brønnøysund, men prinsippet i anbefalingen er likevel det samme: Hvis man tildeler noen trossamfunn privilegier, har man et svært begrenset spillerom for å holde noen utenfor disse privilegiene. Man må passe på at ingen diskrimineres, forklarer han.

Berører menneskerettighetene
– Så lenge man i Norge praktiserer tilnærmet full offentlig finansiering av Den norske kirke, har man lite handlingsrom for å bedrive noen form for lovlig forskjellsbehandling mellom trossamfunn, konkluderer han, og understreker at rådene fra mellomstatlige organene er basert på tolkninger av menneskerettighetene.

– Dette berører den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler 9 og 14 og FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 18, sier han.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er inkorporert i norsk lovverk, med forrang fremfor annen lovgivning. Artikkel ni sikrer religionsfriheten og sier at friheten til å gi uttrykk for sin religion, bare kan begrenses ved lov, og bare dersom dette er nødvendig i et demokratisk samfunn. Artikkel 14 sier at man har rett til ikke å bli diskriminert.

________________________________________________

Disse 2 artiklene - viser noe jeg har snakket om i flere år - nemlig at Staten jobber for å gjøre Norge autoritært. Og veldig få reagerer. Fordi de fleste er kokt ned - og velger helle de behagelige løsningene - og vil dermed ikke kjempe mot en Stat som blir større og større. Og jeg tror at snart er det forsent å kjempe eller stå imot. Dette her er vårt endelikt - om da ikke Herren sender en mektig vekkelse - og ryster grunnvollene i dette landet. Det er helt opp til oss kristne - om vi ber om Guds kraft nå - og at vi vender om- eller om vi må gjøre det når Staten skrur igjen vår frihet til å tilbe vår Gud i det frie. Og skolen er ikke lenger noen nøytral plass hvor man lærer - men en indoktrineringsplass for å fange opp de som er annerledes (spesielt kristne) - og for å drepe troen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar