Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 9. januar 2018

10 januar 2018 - Hva er kommunisme?

Kommunismen har en sær idologi, som hater Bibelen og Guds Ord. Dette avslører det nettverket av ideologi, født ut av avgrunnen, for å tillintetgjøre det som er rett, rettferdig og sant! Vi må helt i grunnen til Marx ideologi, for å se hvor han hentet sin inspirasjon fra:

Wikipedia skriver om kommunismen:

"Kommunisme (dannet av latin communis = elles) 
en revolusjonær
Dødens tjenere
sosialistisk
 ideologi, basert på teoriene til Karl Marx og Friedrich Engels. Kommunismens oppgitte mål er et samfunn uten sosiale klasserpenger og statsmakt, hvor privat eiendom over produksjonsmidlene er avskaffet til fordel for felleseie (samtidig som man respekterer retten til eierskap av personlig eiendom). I et kommunistisk samfunn vil alle arbeide etter evne og motta etter behov.

Overgangen fra kapitalisme til kommunisme kan ifølge Marx og de fleste kommunister ikke skje direkte. Innen marxistisk teorier anses sosialismen som et lavere stadium og kommunismen som et høyere. Under kommunismens lavere stadium, sosialismen, vil produksjonsmidlene overføres fra privat til offentlig eiendom. Under sosialismen vil det fortsatt eksistere klasser (men i langt mindre grad enn under kapitalismen), penger og en stat, men i motsetning til under kapitalismen, vil staten styre etter arbeiderklassens interesser, fremfor borgerskapet. Dette omtales også som «proletariatets diktatur» – etter det syn at demokrati ikke er mulig så lenge det eksisterer en stat."

Det er litt rart å lese at Wikipedia viser til at det finnes en kobling mellom sosialisme og kommunisme - en høyere teori og en lavere teori (sosialismen).

Kapitalisme 
Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid. I et kapitalistisk system er det enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, som eier, betjener og handler fast eiendom, arbeidskraft og kapital. Dette ligger også nærmere Bibelen - hvor Gud i det 10 bud, beskytter eiendomsretten, og retten til å eie privat.

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til." 2 Mos. 2:17.

Selv staten har ingen rett til å ta over noe som er privat. Det kan vi lese i historien om Kong Akab og Dronning Jesabel, som ikke bare tok over en eiendom til Nabot med makt - men først fikk drept  han - for så "lovlig" å ta over eiendommen. Dette mislikte Gud sterkt, og sendte profeten Elias til ham. Du kan lese historien i 1 Kong. 21

Gud fremmer privat rett, hegner om menneskets egen integritet, og setter en beskyttelse rundt det ved sine lover. Derfor kan man også se Kommunisme og Sosialisme som lovløst - ettersom en av grunnene er å overta privat eiendom og/eller som her i Norge, beskatter noe andre eier. Dessuten hevder sosialistene i Norge at våre barn, er statens barn. Hvor nærme kommunisme er ikke en sånn tanke? Hele ideologien bak Barnehagen, så fremmes det målet om å ta over våre barn - så de kan indoktrineres fra de er små!

Så selv om kapitalismen ikke er fullkommen, så er den så mye bedre enn de fleste andre ideologier, fordi den gir den enkelte en større frihet. Gud hater ideologier som undertrykker andre!

Sosialismen
Vi vet at Sosialismen har slektskap med kommunismen. Og sosialismen har sitt ideologiske opphav via Platon (428-348 f.Kr.). Og Sosialismen kom før inn i vår nye tid (i starten av 1800 tallet), før Karl Marx vanvittige ideologi. Enten var den moderne sosialismen ett uttrykk for Marx ideer, og sprang ut til en light versjon i Europa - men med samme gudløse mål - bare at de brukte lengre tid på å ugudeliggjøre Europeerne (enn kommunismen) - via deres lovverk. Eller så bygde Marx sin ideologi på Sosialismen. Uansett så har begge ett åndelig slektskap, og bunner i samme gudløse ideologi og fremmer Antikristens ånd.

Kommunistisk ideologi ble født ut av Karl Marx ideer. Karl Marx var jøde - sønn av rabbiner, og kalte seg kristen. Ytre sett kunne det ligne litt på kristendom, mens dens natur var rå og ond - det kan vi se på resultatet i de nasjoner som har innført kommunisme. Marx ideer fikk stor oppslutning blant russiske og europiske intellektuelle. Men en kommunistisk revolusjon ville gjøre at alle mistet sin private eiendom, både industriledere og småborgere. For de som eide jord eller annen eiendom - så skapte dette frykt. Marx hevdet at industrisamfunnet hadde ført med seg en grunnleggende konflikt mellom de som eide naturressursene og de eiendomsløse (arbeiderne). 

Og fabrikkeierne kunne ta for seg ved at de hadde stor tilgang på arbeidere, og behøvde dermed ikke å heve lønnen. Når inntektsgapet mellom disse ble for stor, da ville arbeiderne samle seg og være motiverte til å gjøre revolusjon. Og at arbeiderne tok kontroll over produksjonsmidlene (naturressursene). Å få det til krevde makt og det krevdes våpen. Derfor var det nødvendig å gå gjennom en fase av væpnet arbeidsdiktatur. Og så skulle arbeiderne bestemme hvordan samfunnets verdier skulle kunne bli gitt tilbake til fellesskapet. Da dette var utført, kunne diktaturet opphøre, og et klasseløst samfunnet bli en realitet, etter at ressursene ble rettferdig fordelt.

Det er også viktig å se at alle kommunistiske regimer har tøyd Karl Marx lære og har sin egen vri og tillegg, også i Sovjet. Men i bunn og grunn så ble frøet til ideologien født utav Karl Marx. Det var først etter at Lenin tok i bruk væpnet revolusjon i 1917, at den kommunistiske ideologien ble virkelig for første gang. Etter krigen så fulgte flere land etter og ble kommunistisk, som teks. Kina.

Noen sier at teorien med kommunismen er bra, men alle vet at det ikke fungerer i praksis! Fordi hele ideologien er satanisk. Det handler om at en liten elite får all makt, og det er helt motsatt av hva Bibelen fremmer som godt. 

Bibelen ønsker ingen enehersker
Da Gud utvalgte Israel, fikk de beskjed om å ikke ha noen konge, fordi JHVH (Gud) skulle være deres Konge. Leser man hele Dommerboken, så reiste Gud opp Dommere, som skulle frelse dem, når de kom i nød. Og det gjorde de støtt, fordi de begynte å falle fra Gud - og tilbe avguder. Og Gud lot fienden okkupere Israel - og holde de nedtrykt. Helt til de ropte i sin nød til Gud, og Gud sendte en Dommer for å redde dem, ved Guds Hånd!

Etter Dommerboken, så går vi inn i 1 Samuels bok, inn i kapittel 8:

"Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dommere over Israel.  Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba.   Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten.  Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama.  De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har.» Vers 1-5. 

Men Samuel ble forferdet over deres ønske: "Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hva de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem." Vers. 7

Videre "Så sa Samuel alle Herrens ord til folket som krevde en konge av ham. Han sa: Således vil han bære seg at den konge som kommer til å råde over dere: Deres sønner vil han ta og sette dem til å stelle med sin vogn og sine hester, og de skal løpe foran hans vogn,  Og han vil sette dem til høvdinger over tusen og høvdinger over femti og til å pløye hans åkrer og høste hans avling og til å gjøre hans krigsredskaper og hans kjøretøy.  Deres døtre vil han ta og sette til å lage salver og til å koke og bake for ham. Deres beste jorder og vingårder og oljehaver vil han ta og gi sine tjenere.  Og av deres åkrer og deres vingårder vil han ta tiende og gi sine hoffmenn og sine tjenere. 

Deres treller og deres trellkvinner og deres beste unge menn og deres esler vil han ta og bruke til sitt arbeid. Av deres småfe vil han ta tiende, og dere selv skal være hans treller.
  Da skal dere en dag rope til Herren for den konges skyld som dere har kåret dere; men den dag skal Herren ikke svare dere.  Men folket ville ikke høre på Samuel, de sa: Nei, vi vil ha en konge over oss. " Vers. 10-19.

En leders fall drar mange under ham med seg i fallet
Jeg håper du skjønte hvorfor jeg tok frem disse bibelversene. Israel gjorde noe som ville skade dem selv. For før, så gjorde israelittene litt som de ønsket selv, og hadde bare forpliktelser til sitt eget hus. Og Gud ønsket på den måten å være Gud for dem. Men da de ønsket en konge, så visste Gud at de ba om problemer. En konge, så lenge han var som David, så var det jo greit - så lenge han ikke syndet (noe David faktisk gjorde - også han ble grepet av begjær og maktmisbrukt ved å forføre en annens manns kone - hvor hun ble gravid - og så drepe mannen - for å skjule sin synd).

Men om Kongen valgte å vandre uten Gud - så ville han dra med hele landet i søla. Fordi uten kongen så led man mer pga sine kollektive synd, mens nå, om kongen vandret i ugudelighet (noe de fleste av de gjorde), så ville han bli ett forbilde for å dra alle bort fra Gud (tenk når President Bill Clinton jugde, og så etterhvert kom det frem alt hva han gjorde - så spredte dette seg til hele landet - både løgnene og sexkulturen hans). Husk at autoritet fører med seg ansvar: Lucifer falt, og dro med seg 1/3 av englene - trolig fordi det var han som var lederen for alle disse! 

Det samme med menigheten: Derfor er Gud imot sterke ledere som ikke bryr seg også om de små - som kjører enveisløp i menigheten - altså dårlige hyrder. Og jeg har møtt flere av dem. Bibelen sier 

"Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn.  Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden.1 Pet. 5:2-3.

Babels tårn
En godt forbilde på kommunistisk ideologi - å regjere med makt over mange folk (imperium) - kan man se i verset om Babels tårn. Dette var i ca 2000 år f.Kr., eller ca 250 år etter Noahs flom. Så begynte Nimrod å bygge Babels tårn. Vi kan lese:

"Nimrod var Kams barnebarn. Han gjorde seg til Gud i dette området og skapte et nytt religionssystem i stedet for å tro på den sanne Gud. En jeger for Herren, står det i vår Bibel. En jeger mot (i betydning opposisjon til) Herren er riktigere oversettelse i følge grunnspråket. Et slikt religionssystem som han erstattet det virkelige med er senere brukt som modell i Bibelen. Hans oppfinnelse av Baal-religionen ble en snare for alle mennesker og påvirket avgudsdyrkelsen i årtusener framover.
Babel ble bygd i Babylon. I følge historikere
så var det Alexander den Store som brøt
ned det som var igjen av bygget
Han ønsket sentralisering, makt og kontroll over folkene; «la oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden,» 1. Mos. 11,4. Dette var ikke i harmoni med Guds ønsker. 

Gud ønsket at hver familie skulle ha sine områder uten andre overhoder, og at de skulle tjene Gud og følge hans lover. Det hadde vært nok. De som vil styre og bestemme over andre, må nødvendigvis ha noen å styre, derfor bygger de opp maktstrukturer med seg selv eller likesinnede på toppen og en mengde undersåtter.
 

Slike Babels tårn ser vi mange av selv i dag. En slik leder ville ta Guds plass overfor menneskene med hensyn til hvilke lover som skal være avgjørende. Menneskene vi tjener vil vi lyde. Slike hierarkiske systemer går på akkord med grunntanken for Guds relasjons-prinsipper. Nimrod bygde også flere andre byer i Sinear (Erek, Akkad og Kalne). 1. Mos. 40,10.
"Du kan lese hele artikkelen her.

Nimrod (navnet betyr opprøreren) var den første til å legge riker under seg, og undertrykke folket. Han var skaperen av Babel - og Gud avskydde Babels ånd helt frem til en dag i fremtiden - hvor han vil styrte den ned, og ødelegge den for alltid, Åp. 18

Babel var forbildet for imperiums makt og falsk religion
Det er viktig å se at Nimrod muligens den mannen i historien som omtales som Nimus, eller Sargon 1. Sargon var den første herskeren som omtalte seg som gud. Hans kone het Semiramis.

Det som er interessant er at ifølge de skriftene som finnes, så ble Nimrod drept av Sem, en av sønnene til Noah. På den tiden levde de offisielt i sølibat, men i praksis var palasset en bordell. Da Nimrod døde, så var Semiramis med barn, likesom ved en jomfrufødsel, utført av gudene. Dermed lagde man det første statuen og bildet av en gudinne med mor - og barnet - som har gått igjennom i flere religioner, og nå sist i den Katolske kirken (Maria og barnet) 

Nesten all avgudsdyrkelse gjennom historien har blitt født gjennom Babel. Derfor tror jeg også det finnes ett åndelig fellesskap til Babel, enten det gjelder sosialisme eller kommunisme, og til de gamle grekerne, og all uren avgudsdyrkelse/religion (som den katolske kirken)! 

Babel var også ett imperium, og derav ett opprør. Man samler folket - hvor hele livsstilen utvikles til ett felles hat mot Gud og Hans lover. Og vi ser noe lignende i kommunismen. Man bygde ett imperium - hvor man forkastet Gud og Hans lover. Alle som var kalt ved Hans navn, enten jøder eller kristne, ble gjerne forfulgt av ideologiens bærere. De jødene som ønsket å emigrere til Israel, ble som regel satt i fengsel. De som fulgte Jesus, ble motarbeidet, deres barn hjernevasket i skolesystemet, og familien straffet på ulike måter. Kommunismen hadde en tendens til å ønske seg de rettferdiges barn - ved dermed å indoktrinere dem til deres demoniske system. 

Norge og kommunismen
Noe av denne forakten for kristen tro - ser vi idag også i praksis ved norske skoler. Det er faktisk meget vanskelig å være en bekjennende kristen i dagens norske skole, som lever ut sin kristne tro - ved å be for folk, vitne for dem om Jesus, be dem vende om fra sin onde livsstil etc. - uten at du får uønsket oppmerksomhet fra lærerne, Barnevernet - og kanskje også politikere og media.

De kristne barna som våger å si at de elsker Jesus i Barnehagen - og er påvirket av sitt kristne hjem - kan bli tatt fra foreldrene. Og de som våger å evangelisere i Barneskolen, eller at de bare formidler at de elsker Jesus - kan lide samme skjebne - ved at foreldrene ikke ser dem mer. Og vi vet at Barnevernet er som en stat i staten, hvor Stortinget ikke blander seg inn i de fleste saker. De lar bare Barnevernet holde på, selv med protester utenifra, selv når Ministre fra Romanias regjering forsøkte å si i fra - ved å sende en delegasjon fra Romania - til den Blå-Blå regjeringen, så ble de avvist. Ettersom alle partiene på Stortinget tillater Barnevernet å leve sitt eget liv. For det er ønskelig, fordi Norges sosialisme er i dypt slektsskap med kommunismen. 

Forbudt å slå barn ifølge Barneloven §30 3 ledd
I Norge er det innført forbud mot å slå barn. Men det ble ikke innført fordi Barna lå Stortinget på hjertet. Da hadde de isåfall ikke innført Barnehage for barn ned til 9 mnd. (for det er mer mishandling av et barns psykiske helse, en en liten dask av kjærlighetsfulle foreldre). Loven ble først og fremst innført for å binde de som følger Bibelen. Og en av mange lover for å innsnevre friheten til den vanlige mannen i gata. 

Ideologien het "Statens Barn". Altså staten sier: Du kan ikke lære barna dine hva du vil, eller gjøre hva du vil med dine barn - fordi det er vi som bestemmer over dine barn - det er våre barn - ikke dine! Akkurat som Staten har båret fostret i 9 måneder si sin mage! Det er reinspikka tøv! Hele ideologien! Og de fleste på Stortinget er en gjeng med klovner! Og de som tror på Staten, er ikke bare dumme - de har avskrevet seg sin egen selvstendighet og demokratiske frihet - men mest sannsynligvis er det våres barn som får smake på den svøpen!

For i praksis: En ikke kristen som gir barnet en dask på baken, kan få en bot. En kristen som gjør det samme, kan risikere at barna blir tatt og satt i fosterhjem.  Dette vet jeg har skjedd i Bergen, hvor 2 kristne foreldrepar har mistet sine barn - fordi de var ærlige ved å si at de ga barnet en dask (og Barnevernet vet at kristne er ærlige, og bruker det mot dem). Det er nok derfor også KRF i Bergen med Moltu, jobber for å avsløre dette renkeverket. Les også om en mor som ble arrestert på jobben, for å ha kastet ett håndkle over barnet - som var helt tilfeldig.

Loven forvandler ikke folk - et folk som fyller seg med mer vold enn noen gang
Sannheten er at folk dasker barn nok like mye idag som før, men i det skjulte . Og volden mot barn øker mer nå, enn før Loven ble innført - pga folk ser på mer vold på TV, internett, mobil, okkultisme ol. Man blir påvirket at det man fyller seg med. 

Folk får ikke bedre natur av lovverk som forandres. Det er bare Jesus som kan forandre en menneskes natur, så man blir snill og godlynt mot barna. Jeg funderer på hvor mange sosialister som har mistet kontrollen over sinnet sitt over sine egne barn (jeg vet om en mann, hvor kona jobber i Barnevernet, som har en helt uregjerlig og bortskjemt barn (sikkert fordi den ikke får retningslinjer og grenser) - og hvor barnet kom gråtende på barnehagen en dag - og fortalte at far (som tydeligvis hadde mistet tålmodigheten) hadde straffet barnet fysisk. Tviler på at det blir noe ut av det - fordi de er ikke målgruppen for Loven).

Kommunisme sprer frykt
Så kommunisme (tvillingideologi til sosialisme) gir all makt til en liten klikk, og de styrer så hele landet/landene og folket/folkene. Og privatretten og friheten til å kunne være selvtenkende og fri i ytringen - som Gud har lagt ned i grunnen i enhvert menneskes hjerte, blir totalt overkjørt. Folk lever i frykt, må passe seg, og man kan aldri være sikker på om ikke en i familien event. hele familien - blir tatt - mistenkt for noe.

Karl Marx okkulte innflytelse
Dessuten så var Karl Marx en satanist, som kalte seg selv en kristen. Han kunne bruke ytre bibelske ting for å rettferdiggjøre det han sto for, men alt i alt så var det djevelen som la ideologien ned i han. Bare tenk på hva han har sagt, og se hva Bibelens sier om Lucifer (satan) i Jesaja 14:

Karl Marx trodde også i en periode på kristendommen. Men han forkastet den. Karl Marx lagde ett poetisk dikt, hvor han skrev:

"Så en gud har tatt fra meg mitt alt ....
ingenting annet enn hevn er overlatt til meg!
Jeg skal bygge min trone høyt der oppe,
kaldt, fryktelig skal fjelltoppen være"

Lucifer sier 
"Det var du som sa med deg selv:  «Til himmelen vil jeg stige opp;
høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord." Jesaja 14:13.

 Karl Marx fortsetter med å si:

.... mørkest fyrste solgte den (sverd) til meg.
For meg slår tiden og gir tegnene.
Noe mer dristigere spiller jeg dødens dans.

Karl Marx bringer også dette frem:

Jeg har makt .... å knuse deg ... avgrunnen munn i mørket .... du vil synke ned og jeg skal følge med leende, hvisker i ørene dine, "Stig ned, kom med meg venn"... Jeg bringer verden til dens ruiner (ødeleggelse) ....

Bibelen sier om Lucifer "De som ser deg, skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mann som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, som gjorde jorderike til en ørken og rev ned dets byer, og som ikke slapp sine fanger hjem?Jesaja 14:16-17.

Fra ett nettsted, hentet jeg denne informasjonen om Marx:

"
Da han var seks, konverterte familien hans til kristendommen, og selv om han en gang trodde på Gud - etter at han hadde vært på universitetene i Bonn og Berlin, skrev Marx at han ønsket å hevne seg "mot Han som regjerer over oss". Han ble med i Satanistkirken ledet av Joana Southcott, som ble sagt å være i kontakt med demonen Shiloh. Hans tidlige skrifter nevnte navnet "Oulanem", som var et ritualistisk navn for Satan." Du kan lese mer om Marx satanisme her, og ingen forsto/forstår hvorfor han bare snudde så raskt, til å ta hevn mot den Gud han før trodde på.

Satanistisk ideologi er det som gjør kommunismen farlig
De som er klar over disse tingene, er ikke minst overrasket over at kommunistiske regjeringer har vist seg å være voldsomt anti-Gud, noe som resulterer i fengsel, eksil og til og med utførelse av utallige massakrer av mennesker som holdt fast i deres tro på Gud. Det er satanisme i praktisk gjerning. Og det er hva kommunistisk ideologi egentlig består av.

Akkurat som folket til Nimrod, en verdenshersker, som bygde opp Babel, hvor Baal tilbedelsen var det grunnleggende, og hvor Nimrods kone Semiramis var den som fremmet de ulike demoniske religionene og avgudsdyrkelsen, så ble også Kommunismen styrt av ønsket om å herske over folket, hvor Marx sataniske ideologi ble deres "Bibel" iblandet med Lenins egen versjon, hvor en ond mann som Stalin kunne styre Russland og nasjonene rundt - og tvinge dem til "Baal" dyrkelse - altså tilbe staten og dens doktriner - hvor Eliten levde i sus og dus og luksus - mens folket led. Stalin hadde planer om å starte en 3 verdenskrig på 50 tallet (ved å erte på seg USA), men hans død i 1953, gjorde slutt på den sataniske drømmen.

All kommunisme (og dens halvbror sosialisme) kan bare av natur undertrykke folk. Alle ideologier som hater Gud, har en tendens til å være undertrykkende, forslavende, trakasserende og morderisk. Samtidig som de som leder kan unne seg all mulig luksus og være høyt hevet alle andre - akkurat som om de er guder.

Grunnen til sosialismens fremgang i Norge - er pga media. Den som styrer din informasjon, styrer også din dømmekraft! Swinton allerede i 1880 - holdt en tale om hvor uavhengig media egentlig er.  Og idag er det verre enn da! Noe å lære den oppvoksende generasjon!?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar